Agenda

 
 
6 maart 2017, 13:15 uur

Update en foto's FDS project Nagyajta

Diaconaal centrum Nagyajta in Roemenië. 

Korte samenvatting afsluiten FDS project  

Tijdens de voorjaarsvergadering van de FDS werd onder meer het project Diaconaal Centrum Nagyajta afgesloten.Het project was bedoeld om geld bijeen te brengen voor de aanbouw ten behoeve van de thuiszorg aan het nieuw te bouwen medisch centrum in Nagyajta – Roemenië.
De thuiszorg wordt in dit gedeelte van Roemenië verzorgd door de Diaconie. Deze had een klein onderkomen in de, inmiddels afgebrande, dokterswoning in Nagyajta. Tijdelijk hebben ze een plekje gekregen in een zeer vochtige kelder in het gemeentehuis (er is niks beters....). 

De burgelijke gemeente gaat nieuwbouwen voor dokter, tandarts, fysiotherapeut e.d. en heeft aangeboden dat de Diaconie hierin kan meeliften, maar deze moeten zelf wel de kosten hiervoor opbrengen. Dat kunnen ze niet, op de gemiddelde begroting komen ze ruim tekort, al jaren. 

Het project is een groot succes geworden. Het streefbedrag van € 12.800 is ruim gehaald. De (eind)stand op de dag van de vergadering was €13.125,60 

De extra inkomsten zullen worden gebruikt voor de inrichting van de ruimten. Hier moet o.a. een wasmachine, een wasdroger, een douche en dergelijke voorzieningen komen t.b.v. de cliënten. 

Vanuit de projectorganisatie willen wij iedereen die er aan meegewerkt heeft om dit bedrag bijeen te brengen heel hartelijk bedanken, vooral namens de mensen in Nagyajta. 

De bedoeling was dat er al begonnen zou zijn met de bouw, maar aangezien de regels t.a.v. de brandveiligheid plotseling en flink zijn aangescherpt moest er weer e.e.a. in het ontwerp worden aangepast en worden goedgekeurd. Inmiddels zijn de aanpassingen klaar en iedereen is hoopvol. 

Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.


Update juni 2017
Grafiek

Bedankbrief uit Roemenië (vertaald uit het Engels)  

Bericht uit Nagyajta 

We zijn zo blij dat we de gelegenheid hadden om in mei een aantal mensen van het Klavertje 5 project te ontmoeten. We zijn heel dankbaar voor uw gulle medewerking om ons te helpen bij de bouw van het medisch centrum in Nagyajta. Deze hulp is van enorm belang voor ons dorp. 

Dan de huidige situatie (mei 2017) rond de bouw.Het plan moet worden herzien in verband met nieuwe landelijke wettelijke eisen aan de brandveiligheid. De oorspronkelijke ontwerper is failliet en nu moet het hele ontwerp (met de aanpassingen) opnieuw worden beoordeeld door de Raad die overheidsopdrachten moet goedkeuren. Als de nieuwe vergunningen er zijn moet het project ook opnieuw worden aanbesteed. Al met al geeft dit een (verwachte) vertraging van ongeveer een half jaar. We hebben van alles geprobeerd, maar we krijgen de termijnen niet verkort. 

God zegene u allen, veel liefde...
Bihari Edömér, Feteke Judit, Feteke Levente


Update februari 2017

De stand van zaken op 27 februari 2017 van de opbrengst is ruim € 10.500,=. Er kan begonnen worden met de bouw. Lees hieronder over het project.

De Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland en de Unitarische Gemeente in Nagyajta zijn al jaren partnergemeentes van elkaar. Samen dragen zij het “ouderenproject in Nagyajta, Roemenië”. Sinds 1 januari 2016 is dit partnerschap uitgebreid met de Gemeenten van Holwerd, Hallum en Stiens en heet nu “Klavertje vijf” ofwel in het Hongaars “Lóhere öt”  

Het ouderenproject helpt ongeveer 50-60 ouderen in Nagyajta, ongeacht kerkelijke achtergrond. Ouderenzorg staat in Roemenië in de  kinderschoenen en werd vanouds door de eigen familie geregeld. Veel kinderen vertrekken van het platteland om elders werk te vinden of gaan naar het buitenland. Ouderen blijven zo onverzorgd achter. In Nagyajta zijn 2 thuiszorgwerkers actief, die de hulpbehoevende ouderen bijstaan.
Het project wordt gedragen en gefinancierd door de 5 genoemde gemeenten samen en is ondergebracht in het kerkelijk diaconale werk van de  provincie Kovasna. 

De Friese Doopsgezinde Sociëteit heeft op haar najaarsvergadering van 14 november 2015 in Harlingen het startsein gegeven voor een nieuw  project. Dit keer gaat het om het realiseren van een Diaconaal centrum, dat gevestigd zal worden in het nieuw te bouwen medisch centrum van  Nagyajta, Roemenië.Tot nu toe is de materiaalopslag en het kantoortje van de diaconie gevestigd in de vochtige kelder van het gemeentehuis van  de burgerlijke gemeente Nagyajta. 

De kosten voor het medisch centrum (groot 272 m2) zijn ongeveer €163.000,-. Daarvan is de diaconale ruimte ongeveer 21,5 m2 groot en dat deel  kost €12.800,-
De FDS heeft dit project nu opgepakt om samen met de Gemeenten van “Klavertje vijf”de middelen bijeen te brengen, zodat het diaconale centrum  gebouwd kan worden. 


In Nagyajta zeggen we dan: Isten Aldjon (God zegene je) 

Contactadres: 
ook  i.v.m. een toelichting of presentatie:
Ds. Rob B. Workel
Stasjonswei 5
9151 JL Holwerd
Tel.: 0519-55 40 05
E-post: robworkel@doopsgezind.nl

Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr.: 

   NL64 RABO 0302 0191 70
   t.n.v. Diaconie Fed. D.G.Ameland
   o.v.v. ”F.D.S. project” 

Tijdens de najaarsvergadering op 12 november 2016 in Leeuwarden, heeft Rob Workel foto's laten zien van de plannen en bouw van het nieuwe diaconaal centrum in Nagyajta, Roemenië. U kunt deze foto's hier bekijken.


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Friesche Doopsgezinde Sociëteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl