fds > over ons

Over ons

FDS is de afkorting voor de Friese Doopsgezinde Sociėteit. De FDS stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen in hun taak ten opzichte van de wereld en elkaar. Zij doet dit al of niet op verzoek van de leden (de Friese Doopsgezinde Gemeenten). De FDS probeert daarin samenbindend te zijn.

In het werkgebied van De Friese Doopsgezinde Sociėteit bestaan 2 ringen. De Ring Bolsward wordt gevormd door de gemeenten De Lytse Streek (omvattende de wijken Baard-Itens, Franeker en Witmarsum), Balk-Woudsend, Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, Joure, Koudum, Makkum, Sneek, Stavoren, Terschelling, Warns, Workum en IJlst.

De Ring Dantumawoude wordt gevormd door de gemeenten Ameland, Berlikum, Het Bildt, Buitenpost, Damwoude, Drachten-Ureterp, Hallum, Holwerd-Blija-Ternaard, Rottevalle-Witveen, Stiens, Surhuisterveen, Veenwouden, Zwaagwesteinde en de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum.

De gemeenten Bovenknijpe, Gorredijk-Lippenhuizen, Heerenveen, Leeuwarden, Mid-Fryslan (omvattende de wijken Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea), Tjalleberd en Wolvega zijn niet meer aangesloten bij een ring. Tot november 2012 vormden zij de Ring Akkrum.

  Meer informatie     ANBI-register Friesche Doopsgezinde Sociėteit
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl