> over ons

Over ons

FDS is de afkorting voor de Friese Doopsgezinde Sociëteit. De FDS stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen in hun taak ten opzichte van de wereld en elkaar. Zij doet dit al of niet op verzoek van de leden (de Friese Doopsgezinde Gemeenten). De FDS probeert daarin samenbindend te zijn.

In het werkgebied van De Friese Doopsgezinde Sociëteit bestaan één ring en gemeenten die vroeger de twee andere ringen vormden. De Ring Bolsward wordt gevormd door de gemeenten De Lytse Streek (omvattende de wijken Baard-Itens, Franeker en Witmarsum), Balk-Woudsend, Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, Joure, Makkum, Sneek, Stavoren, Terschelling, Warns, Workum en IJlst.

De gemeenten Ameland, Berlikum, Buitenpost, Damwoude, Drachten-Ureterp, Hallum, Holwerd-Blija-Ternaard, Rottevalle-Witveen, Stiens, Surhuisterveen, Feanwâlden, De Westereen en de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum behoorden tot 2015 tot de Ring Dantumawoude. 

De gemeenten Bovenknijpe, Heerenveen/Tjalleberd, Leeuwarden, Mid-Fryslan (omvattende de wijken Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea) en Wolvega zijn niet meer aangesloten bij een ring. Tot november 2012 vormden zij de Ring Akkrum.

 
  Meer informatie     ANBI-register Friesche Doopsgezinde Sociėteit
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl